Ekonomi Nedir? Ekonominin Çeşitleri Nelerdir? 2023
 1. Anasayfa
 2. Ekonomi
Trendlerdeki Yazı

Ekonomi Nedir? Ekonominin Çeşitleri Nelerdir? 2023

0

Yazı İçeriği

Ekonomi Nedir?

   Ekonomi, kaynakların nasıl üretildiği, dağıtıldığı ve tüketildiği gibi ekonomik faaliyetleri inceleyen bir sosyal bilim dalıdır.

Ekonomi, bir toplumun mal ve hizmet üretimi, dağıtımı ve tüketimiyle ilgili süreçleri analiz eder. Bu süreçler, bireylerin, firmaların ve hükümetlerin ekonomik kararlarını almasını içerir.

“Ekonomi” kelimesi, Yunanca kökenli bir kelimedir. Yunanca “oikonomia” kelimesi, “ev yönetimi” anlamına gelir. Bu kelime, “oikos” (ev) ve “nomos” (yönetim, kural) kelimelerinin birleşiminden oluşur.

Yunanca kökenli bu kelime, esasen antik Yunan düşünürleri tarafından ev yönetimi ve kaynakların düzenlenmesiyle ilgili kavramları ifade etmek için kullanılmıştır.

Ekonominin Keşfedilmesi ve Tarihsel Süreç

   Ekonominin keşfi, tarih boyunca birçok dönemde farklı kültürler ve düşünce okulları tarafından ele alınmıştır. İlk ekonomik düşünceler genellikle antik çağlara, özellikle de eski Yunan düşünürlerine dayandırılır.

 1. Antik Yunan: Ekonomik düşüncenin temelleri, antik Yunan düşünürleri arasında atılmıştır. Aristoteles, “Politika” adlı eserinde ekonomiyi inceleyen ilk düşünürlerden biriydi. Yunan filozofları, kaynak yönetimi, ticaret, para ve diğer ekonomik konular hakkında fikirler geliştirdiler.
 2. Orta Çağ: Orta Çağ’da, özellikle İslam medeniyeti, ekonomik düşünceye katkıda bulundu. İslam alimleri, ticaretin ve paranın nasıl işlediği gibi konularda önemli yazılar yazdılar.
 3. Merkantilizm (16. – 18. Yüzyıl): Merkantilist dönemde, devletin birikmiş altın ve gümüş rezervlerini artırmak amacıyla dış ticaretin desteklenmesi üzerine odaklanan bir ekonomik düşünce tarzı hakim oldu. Merkantilist düşünce, devlet müdahalesini savundu.
 4. Fizyokratlar (18. Yüzyıl): Fizyokratlar, ekonominin doğal yasaları olduğunu ve devlet müdahalesinin sınırlı olması gerektiğini savundular. François Quesnay, fizyokratların önde gelen temsilcilerindendi.
 5. Klasik Ekonomi (18. – 19. Yüzyıl): Adam Smith, David Ricardo ve John Stuart Mill gibi düşünürler, serbest piyasa ekonomisinin ve rekabetin önemini vurgulayan klasik ekonomi okulunu kurdu. Adam Smith’in “Ulusal Ekonomi İncelemesi” (1776) eseri, modern ekonomik düşüncede önemli bir kilometre taşıdır.
 6. Neoklasik Ekonomi (19. – 20. Yüzyıl): Marginalizm ve matematiksel modellerin önem kazandığı bir dönemde, neoklasik ekonomi ortaya çıktı. Alfred Marshall ve Leon Walras gibi düşünürler, talep ve arz etrafında dönen bir model öne sürdüler.

Economy

Ekonominin tabelası  

 

Ekonominin Çeşitleri Nelerdir?

   Ekonomi, Mikro Ekonomi ve Makro Ekonomi olarak iki ana dalda incelenir.

Bunun yanı sıra, Gelişmiş Ekonomi, Gelişmekte Olan Ekonomi, Kapitalist Ekonomi, Sosyalist Ekonomi, Karma Ekonomi ve Güçlü Döviz Ekonomisi gibi ekonominin alt dalları da ekonominin çeşitleri arasında yer almaktadır.

Mikroekonomi Nedir?

Mikroekonomi, ekonominin daha küçük, spesifik birimlerini inceleyen bir dal olarak tanımlanır. Bu birimler bireyler, aileler, firmalar ve endüstriler olabilir. Mikroekonomi, bu birimlerin ekonomik davranışlarını, kararlarını ve etkileşimlerini anlamak için arz ve talep gibi temel kavramları kullanır. Fiyat belirleme, rekabet, tüketici tercihleri, üretim maliyetleri gibi mikroekonomik konular, ekonominin mikro düzeydeki yapı taşlarını oluşturur.

Makroekonomi Nedir?

Makroekonomi, ekonominin genel yapısını inceleyen bir disiplindir. Toplam talep, toplam arz, enflasyon, işsizlik gibi geniş ölçekli ekonomik göstergeleri ele alır. Makroekonomi, ulusal gelir, ekonomik büyüme, para politikaları, maliye politikaları gibi konuları inceler. Bu dal, ekonominin genel sağlığını ve toplumun refahını değerlendirir. Makroekonomik politika araçları, genellikle merkez bankası ve hükümet tarafından kullanılır ve ekonominin genel seyrini etkiler.

Mikroekonomi, genellikle bireyler, aileler, firmalar ve endüstriler gibi küçük ölçekli ekonomik birimleri inceleyen bir disiplindir. Mikroekonomik faaliyetler, bu birimler arasındaki ekonomik kararlar, etkileşimler ve ilişkilerle ilgilidir.

 1. Firmalar: İşletmeler, üretim, fiyatlandırma, pazarlama ve iş stratejileri gibi mikroekonomik konularda faaliyet gösterirler. Rekabet, talep tahminleri ve karar alma süreçleri mikroekonomik analizin bir parçasıdır.
 2. Bireyler ve Aileler: Bireylerin ve ailelerin tüketim kararları, tasarruf alışkanlıkları, işgücü katılımı ve harcama tercihleri mikroekonomik açıdan incelenir. Kişisel ekonomik davranışlar ve tercihler bu kapsamda değerlendirilir.
 3. Endüstriler: Belirli bir sektörde faaliyet gösteren firmalar arasındaki rekabet, fiyatlandırma stratejileri, girdi tedariki ve pazar payı gibi konular mikroekonomik analizin odak noktalarındandır.
 4. Pazarlar: Mikroekonomi, pazarların nasıl çalıştığı, rekabet düzeyi, fiyat oluşumu ve tüketici tercihlerini anlama amacıyla pazar dinamiklerini inceler.
 5. İşletmelerin İlgi Alanları: Mikroekonomi, işletmelerin üretim maliyetleri, kar marjları, talep elastisitesi gibi konulara odaklanır. Bu bilgiler, firmaların stratejik kararlar almasına yardımcı olur.
 6. Bireylerin İlgi Alanları: Mikroekonomi, bireylerin gelir, tüketim, tasarruf, eğitim ve sağlık gibi konulardaki ekonomik kararlarını anlamak için kullanılır.

Makroekonomi, genellikle ekonominin genel seviyesini inceleyen bir disiplindir ve büyük ölçekli ekonomik değişkenlere odaklanır. Makroekonomik faaliyetleri gerçekleştiren kuruluşlar ve aktörler şunlardır:

 1. Merkez Bankaları: Merkez bankaları, para politikalarını belirler ve uygular. Para arzını kontrol eder, faiz oranlarını belirler ve genel ekonomik istikrarı sağlamak için çeşitli araçları kullanır.
 2. Hükümetler: Hükümetler, mali politikaları kullanarak ekonomik istikrarı etkiler. Bütçe politikaları, vergi politikaları ve harcama politikaları gibi araçlarla ekonomik büyümeyi destekler veya enflasyonu kontrol altında tutmaya çalışır.
 3. Uluslararası Kuruluşlar: Uluslararası finans kuruluşları, küresel ekonomik istikrarı sağlamak ve ülkeler arasında ekonomik işbirliğini teşvik etmek amacıyla faaliyet gösterir. Örnek olarak Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gösterilebilir.
 4. Makroekonomik Araştırma Enstitüleri: Çeşitli ekonomik ve finansal konuları araştıran, analiz eden ve politika önerileri sunan araştırma enstitüleri, hükümetlerin, merkez bankalarının ve diğer kuruluşların politika oluşturma süreçlerine katkıda bulunur.
 5. İstatistik Kurumları: Makroekonomik göstergeleri ölçen ve analiz eden resmi istatistik kurumları, ekonominin genel performansı hakkında veri sağlar. Bu kurumlar, ulusal gelir, işsizlik oranı, enflasyon oranı gibi makroekonomik göstergeleri düzenli olarak raporlar.
 6. Ekonometri Uzmanları: Ekonometri, istatistik ve matematiksel yöntemleri kullanarak ekonomik modeller oluşturan ve bu modelleri analiz eden bir alandır. Ekonometri uzmanları, makroekonomik fenomenleri açıklamak ve öngörmek için çeşitli modeller geliştirir.

Evet, arkadaşlar, sizinle birlikte ekonomi ve ekonomi çeşitleri hakkında konuştuk. Blog sayfamdaki yeni yazıları takip etmek için Web sitemizi ve X sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Bu yazının tüm telif hakları Emre Erşahin‘e aittir. © Emre Erşahin. 

 

plustema.com.tr & bilonu.com Co Founder Ich lerne Deutsch 🇩🇪 23"

Yazarın Profili
İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir